Годишното счетоводно приключване включва:

    • Осчетоводяване на първичните и вторични счетоводни документи и изготвяне на Годишния финансов отчет, който включва – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСИ и НАП;
    • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи.