Абонаментното счетоводно обслужване включва:

  • организиране на счетоводната дейност на фирмата
  • съставяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан
  • обработка на първични и вторични счетоводни документи
  • водене на счетоводните сметки на синтетично и аналитично ниво
  • оценка на активи, пасиви, приходи, разходи и собствен капитал, съгласно счетоводните стандарти
  • последваща оценка на материални запаси, преоценка на валута
  • начисляване на амортизации и съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
  • калкулиране на себестойност
  • изготвяне и подаване на справки-декларации по ДДС и съответните дневници
  • изготвяне и подаване на Интрастат и VIES – декларации
  • изготвяне и начисляване на ведомости за работни заплати
  • изчисляване и начисляване на социални и здравни осигуровки, данък по ЗДДФЛ
  • изготвяне и подаване на Декларации образец 1 и 6 за внесените социални и здравни осигуровки
  • съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета
  • изготвяне и подаване на уведомления за започване и прекратяване на трудови правоотношения
  • изчисляване на болнични и подаване в НОИ
  • изготвяне на служебни бележки на персонала
  • изготвяне на справки за финансовото и икономическото състояние на фирмата
  • счетоводни и данъчни консултации
  • годишно приключване и съставяне на годишен финансов отчет
  • изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации